Vzw Wtc de Berggeiten *** De statuten en reglementen

De ondergetekenden:

Steven Van Geertruyden, wonende Diestsesteenweg 239, 3210 Linden
Erik Verpuylt, Karekietenlaan 60, 3010 Kessel-Lo
Johan Verstrepen, Schoolstraat 61 B4, 3020 Herent
Alexander De Croo, Kaboutermansstraat 9, 3000 Leuven
Kevin Van Dessel, Jef Van Hooflaan 14, 3001 Heverlee
Gert Smolders, Egenhovenweg 53/22, 3001 Heverlee

verklaren bij deze tussen hen en al degenen die later tot de vereniging zullen toetreden, wat volgt overeen te komen.

HOOFDSTUK I – Naam, zetel, doel, duur

Art. 1. Onder de benaming “WTC De Berggeiten” wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, beheerd door de Wet van 27 juni 1921.
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres “Egenhovenweg 53/22, 3001 Heverlee”, in het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel mag naar elk ander adres binnen de agglomeratie of gemeente overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel haar leden ontspanning te bezorgen onder de vorm van georganiseerde fietstochten van welke aard ook. Het betreft zowel eendagstrippen als meerdaagse etappetochten in binnen- en buitenland. Ten einde de organisatie zo perfect mogelijk te laten verlopen stelt zij een eigen vervoermiddel ter beschikking of kan zij derden inschakelen om dit doel te bereiken. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen, die dit doel kunnen bevorderen, zoals het organiseren van tombola’s, eetfestijnen, barbecues of eender welke andere manifestatie. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht. Zij mag roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in vruchtgebruik, die kunnen helpen om haar doel te bereiken.
Art. 4. De vereniging wordt gesticht voor onbepaalde duur.
Art. 5. De ontbinding kan niet worden uitgesproken zolang de vereniging drie leden telt. De algemene vergadering beslist op zijn laatste zitting om tot ontbinding over te gaan. Het gebeurlijke actief zal aan een vereniging met een liefdadig doel overgemaakt worden. Dit liefdadig doel wordt door de algemene vergadering gekozen bij gewone meerderheid der geldige stemmen (de helft plus één). Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of bij ontstentenis achtereenvolgens deze van de secretaris of het langstzittend lid van de raad van bestuur, doorslaggevend zijn.

HOOFDSTUK II – Lidmaatschap

Art. 6. De club staat voor iedereen open. Om toegelaten te worden dient men zijn kandidatuur kenbaar te maken bij één of meerdere bestuursleden. Vervolgens wordt men voorgedragen door minimaal 2 leden aan de rest van het bestuur en zal men aanvaard worden door een gewone meerderheid van het bestuur. De minimum leeftijd is 18 jaar. Jongeren beneden de 18 jaar, die toch aan fietstochten wensen deel te nemen, moeten een schriftelijke toelating van hun ouders of voogd bij zich hebben, of vergezeld zijn van een persoon die verantwoordelijk voor hen is.
Art. 7. Er zijn fietsende en steunende leden.
Art. 8. Ieder lid die zijn aansluitingsfiche handtekent en inlevert bij een lid van de raad van bestuur en zijn jaarlijkse bijdrage betaalt, wordt beschouwd als effectief lid. Het bedrag (lidgeld) wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur.
Art. 9. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximaal € 250, exclusief verzekeringspremie.
Art. 10. Het maximum aantal leden is onbeperkt, het minimum aantal leden is vastgesteld op drie. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden dan ook kan niet leiden tot de ontbinding van de vereniging.
Art. 11. De club zal bestuurd worden door een aantal (min.3 – max. 6) bestuursleden. De taken en eventuele bestuursfuncties worden onder de leden van het bestuur verdeeld tijdens de bestuursvergadering volgend op de jaarlijkse algemene vergadering.
Art. 12. Door toetreding tot de club onderwerpt elk lid zich aan de statuten en het reglement van inwendige orde.
Art. 13. Het bestuur kan op elk ogenblik met onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer het lid de statuten niet naleeft of wanneer het lid heeft gehandeld tegen de regels van de wet, goed fatsoen en ethisch verantwoorde sportbeoefening.
Art. 14. Uittredende of uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

HOOFDSTUK III – Algemene Vergadering

Art. 15. Het bestuur is verplicht tenminste eenmaal per maand te vergaderen, met dien verstande dat hiertoe wel een agenda aanwezig is. Op een bestuursvergadering dienen tenminste drie bestuursleden aanwezig te zijn om beslissingsbevoegdheid te hebben. Tijdens de bestuursvergadering wordt de datum van de volgende bijeenkomst vastgelegd.
Art. 16. De algemene vergadering wordt steeds schriftelijk bijeengeroepen. Zo kan men kiezen uit een brief, fax, email, aangetekende brief, publicatie in het ledenblad of in de pers, tenminste één week voor de vergadering. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Het bestuur kan voor elke vergadering agendapunten toevoegen welke door leden zijn ingebracht. Deze agendapunten dienen tenminste een week voor die vergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Zij dienen tevens voorzien te zijn van een behoorlijke toelichting.. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden, tenzij de helft van de aanwezige leden daarom verzoekt.
Art. 17. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter (en bij diens afwezigheid van de secretaris) doorslaggevend.
Art. 18. Bevoegdheden die niet toegekend zijn aan de algemene vergadering en niet worden voorzien in de wetgeving, ressorteren onder het beheer van de Raad van Bestuur.
Art. 19. De voorzitter heeft het recht om leden, welke zich op die vergadering onbehoorlijk gedragen, het woord te ontnemen of zelfs verdere bijwoning van de vergadering te ontzeggen.
Art. 20. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en door de secretaris of door twee bestuurders. Leden alsook derden, die een belang kunnen aantonen, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen.

Hoofdstuk IV — Bestuur

Art. 20. De Raad van Bestuur is samengesteld uit tenminste 6 effectieve leden en dienen te worden aanvaard door de algemene vergadering. De leden van de eerste Raad van Bestuur van de vzw zijn vermeld in artikel 21. De Raad van Bestuur verdeelt onder zijn leden de diverse functies, minimaal voorzitter, secretaris, penningmeester en minstens twee bestuursleden. Ook de volmachthouders van de rekeningen worden onder de leden van de Raad van Bestuur aangeduid.
Art. 21. Identificatie van de stichters/ Raad van Bestuur:
Steven Van Geertruyden, wonende Diestsesteenweg 239, 3210 Linden, Voorzitter
Erik Verpuylt, wonende Karekietenlaan 60, 3010 Kessel-Lo, Ondervoorzitter
Johan Verstrepen, wonende Schoolstraat 61 B4, 3020 Herent, Secretaris
Alexander De Croo, wonende Kaboutermansstraat 9, 3000 Leuven, Penningmeester
Kevin Van Dessel, wonende Jef Van Hooflaan 14, 3001 Heverlee, Archiefbewaarder
Gert Smolders, wonende Egenhovenweg 53/22, 3001 Heverlee, Correspondentie Verantwoordelijke
Art. 22. De leden van de Raad van Bestuur zijn om de twee jaar uittredend en herkiesbaar. De verkozen leden van de Raad van Bestuur voeren hun mandaat kosteloos uit. Om tot bestuurder verkozen te kunnen worden, moet men lid zijn van de vereniging en schriftelijk zijn kandidatuur stellen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Art. 23. De opdracht om de vereniging te vertegenwoordigen aan derden, wordt steeds door de Raad van Bestuur opgedragen aan één of meerdere leden van de Raad van Bestuur.
Art. 24. De ontslagname van een lid van de Raad van Bestuur kan alleen schriftelijk gebeuren.
Art. 25. Het bestuur neemt geen enkele beslissing van financiële of juridische aard die de leden of de vereniging zouden binden zonder hun schriftelijke toestemming.
Art. 26. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
Art. 27. Alles wat niet uitdrukkelijk wordt voorzien in deze statuten, wordt geregeld door de wetgeving (wet van 27 juni 1921) betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Steven Van Geertruyden, Voorzitter
Erik Verpuylt, Ondervoorzitter
Johan Verstrepen, Secretaris
Alexander de Croo, Penningmeester
Kevin van Dessel, Gerechtigd Correspondent